Povijesni osvrt

Naš proizvodni program obuhvaća tipske montažne zdence za DTK i betonska postolja za vanjske TK izvode (samostojeće razvodne ormariće i razvodne ormariće u stupićima).

Povijesni osvrt

Do devedesetih godina izgradnja zdenaca za telefonsku kabelsku kanalizaciju (TK) se je odvijala na licu mjesta – svaki zdenac je bio predmet posebne izgradnje. Takav način je bio spor, ali zadovoljavao je potrebe toga vremena.

Sa pojavom ideje o distributivnoj kabelskoj kanalizaciji (DTK), postalo je jasno da se nešto mora izmijeniti. Naime, sama DTK je zahtijevala izgradnju velikog broja zdenaca. Doduše, ti zdenci su trebali biti manjih dimenzija od dosadašnjih zdenaca za TK.

Rješenje se je nekako nametalo samo od sebe – trebalo je prijeći na proizvodnju predgotovljenih betonskih zdenaca koji bi se proizvodili u pogonu te dovozili i montirali na licu mjesta, koristeći sve prednosti predgotovljenih betonskih elemenata.

Prva ideja je bila zdenac u jednom komadu. Međutim, takav zdenac bi bio pretežak, prevelikih dimenzija i ne bi zadovoljavao uvjete lakog baratanja sa velikim brojem zdenaca. Rješenje se je našlo u ideji o izradi zdenaca iz više dijelova

Tako je nastao prvi prototip. S ponosom ističemo da je prvi prototip izrađen upravo u našoj tvrtci.

Prvi prototip se je sastojao iz više dijelova. Donji dio sa dnom, srednji dio (ili dva srednja dijela) radi postizanja dovoljne dubine, i gornji dio sa poklopcem. Uz to su išle i montažne uvodne ploče, sa raznim kombinacijama rupa za uvod cijevi. Donji dio je imao i opciju da se može postaviti i na postojeću trasu kabela.

Prvi prototip je do današnjih dana konstantno usavršavan. Grubo gledano, možemo reći da se je radilo o dvije generacije zdenaca:

 • prva generacija sa betonskim poklopcima u metalnim okvirima, koja se je proizvodila od 1990 do 1996 godine.
 • druga generacija zdenaca sa lijevano željeznim poklopcima na betonskim okvirima, koja se je proizvodila od 1996 godine do konca 2010 godine, sa raznim izmjenama, dopunama i poboljšanjima

Glavne prednosti primjene naših montažnih elemenata u izgradnji DTK su bile kako slijedi:

 • nadasve kvaliteta izvedbe, jer se svi armirano-betonski elementi, koji su sastavni dijelovi montažnih zdenaca i betonskih postolja, izrađuju od sitnozrnatog vodonepropusnog betona u metalnim kalupima na vibrostolovima,
 • mogućnost iskopa, ugradnje i montaže zdenca, montaže priključka cijevi DTK i zatrpavanja zdenca sa uređenjem okolne površine u jednom danu,
 • jednostavna montaža cijevi DTK na montažni zdenac utiskivanjem istih u zidne spojnice za PVC i PEHD cijevi koje su ugrađene u uvodne ploče zdenca,
 • mogućnost postizanja potpune vodonepropusnosti montažnog zdenca.

Cjelovitost i svrsishodnost našeg proizvodnog programa omogućuje projektantima građevinskih projekata DTK jednoznačno određivanje takvih tipova montažnih zdenaca, osnovne ili posebne namjene, koji “pokrivaju” slijedeće situacije koje se mogu pojaviti tijekom izgradnje DTK:

 • ugradnja montažnog zdenca u zelenu površinu, pješački hodnik i kolnik
 • ugradnja montažnog zdenca na mjestu pravokutnog loma trase DTK bez promjene kapaciteta cijevi glavnog smjera DTK,
 • ugradnja montažnog zdenca na mjestu gdje se mijenja dubina rova cijevi DTK (prijelaz iz pješačkog hodnika u kolnik, odnosno izmicanje cijevi DTK na potrebnu udaljenost od ostalih komunalnih instalacija),
 • ugradnja montažnog zdenca na trasu postojećih TK kabela uz prihvat istih
 • ugradnja montažnog zdenca na mjestu koncentracije TK mreže gdje služi kao postolje za vanjski TK izvod.

Modularnim načinom izvedbe postignuta je funkcionalnost i fleksibilnost, koja omogućuje da se sve nepredviđene situacije koje nisu obuhvaćene projektom DTK, a koje se pojave tijekom izvođenja, mogu veoma brzo i efikasno riješiti zamjenom projektiranog osnovnog sa potrebnim posebnim tipom montažnog zdenca, što se postiže jednostavnom ugradnjom dodatnog, odnosno zamjenom postojećeg potrebnog tipskog sastavnog elementa zdenca.

Zašto betonski zdenci za DTK a ne zdenci iz plastičnih materijala?

Glavni razlozi zašto zdenci iz plastičnih materijala nisu primjenjivi za DTK jesu:

 • zdenci od plastičnih materijala ne mogu postići potrebnu nosivost od 125 kN odnosno 400 kN. To znači, da ih je potrebno dodatno učvršćivati raznim konstruktivnim rješenjima, ali uvijek od materijala veće čvrstoće, u pravilu betonom, čime se gubi izbjegavanje betona kao materijala.
 • bočne stjenke sa uvodnim pločama nemaju dovoljnu čvrstoću koja je potrebna kod uvlačenja kabela. To znači, da bi se bočne stjenke slomile ili značajno deformirale prilikom uvlačenja kabela.
 • U slučaju porasta podzemnih voda, što je slučaj kada se zdenci nalaze uz rijeke, nastaje uzgon koji diže cijeli zdenac zajedno sa cijevima i kabelima na površinu.
 • vrlo je teško postaviti zdenac u jednom komadu na terenu tako da je gornja površina poklopca u ravnini sa površinom okoline, odnosno niveliranje je skoro nemoguće

Današnje stanje

Naši današnji zdenci za DTK su rezultat dvadeset pet godišnjeg rada na stalnom usavršavanju i poboljšavanju proizvoda.

Današnja generacija zdenaca DTK sadrži značajna poboljšanja poklopaca i betonskih okvira za poklopce: Razrađeni su i usavršeni mnogi detalji, kao na primjer:

 • omogućena je zamjena uvodnih ploča na istom zdencu za razne kombinacije cijevi koje ulaze u zdenac,
 • omogućena je zamjena pozicija uvodnih ploča na bilo koju poziciju na zdencu, prema potrebi na terenu,
 • prilikom utiskivanja cijevi u uvodnu ploču zdenca nije potreban nikakav električni alat za bušenje i rezanje,
 • moguće je isporučiti i postaviti vodonepropusni zdenac ukoliko investitor ima potrebu za takvim,
 • poklopci se nalaze na nosivom betonskom okviru kanalske izvedbe, to jest u nizu. Kanalska izvedba omogućuje otkrivanje čitave gornje površine montažnog zdenca čime se olakšava spajanje kabela u montažnom zdencu,
 • omogućena je potpuna prilagodba okolišu, to jest niveliranje visine gornjeg ruba poklopca s obzirnim na gornji rub površine u koju se zdenac ugrađuje.
 • poklopci su dobili inox vijke za spajanje dijelova lijevano željeznih okvira.
 • poklopci imaju rješenje koje sprječava lupanje poklopca i stvaranje buke prilikom prolaska kotača vozila preko poklopca. Za tu svrhu poklopci sadrže poseban uređaj za tu namjenu,
 • poklopci imaju rješenje za sigurno zatvaranje. Za tu svrhu poklopci sadrže poseban uređaj za sigurno zatvaranje,
 • poklopci sadrže brtve koje onemogućuju ulazak mulja i nečistoća u zdenac, stranice okvira poklopca su povišene radi uklapanja u asfaltni sloj debljine do 5 cm,
 • betonski okviri za poklopce su postali robusniji, većih dimenzija i povećane armature. Dobili su visokokvalitetni mort za zalijevanje spoja betonskog okvira i poklopca. Poboljšana im je otpornost na soli i smrzavanje. Sam betonski okvir je dodatno ojačan staklenim vlakancima.

Napominjemo da je kompletan proizvod sa svim njegovim dijelovima usklađen sa važećim europskim normama (EN) za predmetnu vrstu proizvoda.

Uz montažne zdence isporučujemo atestnu dokumentaciju koja jamči uporabivost proizvoda.